په افغانستان کې له پوځي ماتې وروسته امپرياليزم اقتصادي او ټولنيز تخريب پلانوي. د دې پلان اصلي موخه د طالبانو د ټولنيزو ر...